1. Bendrosios sąlygos

1.1. Šios UAB NORDEL, įmonės kodas 305208104, registracijos adresas Ukmergės 369A, Vilnius, LT-12142, Lietuva, PVM mok. k. LT100012491119 („Bendrovė“) šios taisyklės („Taisyklės“) yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Bendrovės ir pirkėjo, užsakančio prekes, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Bendrove siūlomų prekių pirkimu–pardavimu per susijusias nuostatas.

1.2. Kartu su Taisyklėmis Pirkėjams yra taikoma Bendrovės privatumo politika ir Prekių grąžinimo iš pirkėjų taisyklės („Grąžinimo taisyklės“), paskelbtos svetainėje www.nordel.lt.

1.3. Pirkėjas užsakydamas prekes patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis (įskaitant kartu taikomas Bendrovės privatumo politiką ir Grąžinimo taisykles). Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Užsakydamas prekes, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutinka, jis negali užsakyti prekių.

1.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti Taisykles. Apie esminius Taisyklių pakeitimus Bendrovė informuos Pirkėją iš anksto (mažiausiai prieš 30 dienų) turimais kontaktiniais duomenimis. Pirkėjas, gali nesutikti su Taisyklių pakeitimu ir tai neturės įtakos jo ankstesniems prekių užsakymams. Taisyklių pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo dieną. Jei Pirkėjas per išankstinio įspėjimo laikotarpį neprieštaravo Taisyklių pakeitimams ir toliau bet kokiu būdu užsako prekes Bendrovėje laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

1.5. Taisyklės yra neatskiriama Pirkėjo ir Bendrovės sudarytos Ilgalaikės sutarties dalis (jei tokia sudaryta tarp jų), taikoma Pirkėjui teikiant prekių užsakymus. Esant neatitikimų tarp Taisyklių ir Ilgalaikės sutarties, pirkimui taikomos Taisyklių nuostatos.

 1. Prekių užsakymas

2.1. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas pateikia užsakymą el. paštu arba e.nordel sistemoje. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti užsakytas prekes.

2.2.Po užsakymo pateikimo Pirkėjui elektroniniu paštu atsiunčiamas užsakymo patvirtinimas. Jeigu nebus nustatyta 2.3 punkto aplinkybių, užsakymas bus patvirtinamas ir vykdomas. Nustačius 2.3 aplinkybes, Bendrovė atskirai informuos Pirkėją apie tolimesnius veiksmus. 

2.3. Bendrovė gali atsisakyti vykdyti užsakymą, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekių užsakymo sąlygų, Bendrovė neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nėra įvykdęs ankstesnių mokestinių prievolių Bendrovei, delsia vykdyti atidėtus apmokėjimus už prekes pagal ankstesnes Pirkėjo ir Pardavėjo sutartis ir/ar užsakymus, arba Pirkėjo skola už jam jau perduotas prekes viršija Pirkėjui nustatytą prekinį kreditą ir / ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui. Apie tokį atsisakymą vykdyti užsakymą Pirkėjas bus informuojamas kuo skubiau turimais kontaktais.

 1. Prekių kaina ir apmokėjimas

3.1. Prekių kainos e.nordel sistemoje nurodytos neįskaičius PVM.

3.2. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos patvirtinus užsakymą. Užsakymai kurių suma didesnė kaip 100 Eur be PVM pristatomi nemokamai. Mažesniems užsakymam taikomas 3 Eur + PVM pristatymo mokestis. Bendrovė pasilieka teisę tikslinti pristatymo kainą po užsakymo gavimo ir patvirtinimo, informuojant Pirkėją apie patikslintą kainą elektroniniu paštu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, jei jam netinka patikslinta pristatymo kaina, pasirinkti kitą pristatymo būdą, arba atsiimti prekes pats. Pirkėjas apie sutikimą/nesutikimą su patikslinta pristatymo kaina turi informuoti Pardavėją per  1 darbo dieną nuo pranešimo apie patikslintą kainą gavimo. Negavus jokio Pirkėjo pranešimo arba gavus pranešimą dėl nesutikimo su patikslinta pristatymo kaina, užsakymas anuliuojamas.

3.3. Į prekių kainas neįskaičiuota taros kaina, išskyrus standartines gamintojo pakuotes. Taros kaina ir kiekiai – kabelių būgnai, padėklai ir paletės – gali būti pridėti prie užsakymo jau po jo patvirtinimo. Taros grąžinimas ir už ją sumokėta kaina grąžinama laikantis Grąžinimo taisyklių.

3.4. Bendrovė pasilieka teisę po užsakymo gavimo tikslinti galutinę užsakymo kainą informuojant Pirkėją apie galutinę patikslintą užsakymo kainą elektroniniu paštu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, jei jam netinka galutinė patikslinta užsakymo kaina.

3.5. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo metu. Galutinė kaina užsakymo patvirtinime nurodoma įvertinus 3.2 ir 3.3 punktų aplinkybes. Pirkėjas gali nesutikti su nurodoma kaina, ir gali atšaukti užsakymą.

3.6.   Pirkėjas apmoka už prekes pagal PVM sąskaitą faktūrą. Pirkėjas taip pat turi sumokėti transporto išlaidas, susijusias su prekių pristatymu Pirkėjui, o Bendrovė turi teisę išrašyti Pirkėjui sąskaitą už transportą.

3.7. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu paštu. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.

3.8. Jei Pirkėjas neatsiskaito laiku, Bendrovė turi teisę stabdyti užsakymus ir laukti išankstinio apmokėjimo.

 1. Prekių pristatymas

4.1. Kiekvieną kartą Pirkėjas pateikdamas užsakymą gali pasirinkti, kad užsakytos prekės būtų pristatytos iš Bendrovės sandėlio Pirkėjo nurodytu adresu.

4.2. Bendrovė, gavusi užsakymą, išsiunčia Pirkėjui užsakymo patvirtinimą. Bendrovei išsiuntus užsakymo patvirtinimą Pirkėjui, laikoma, kad jis užsakė prekes ir įsipareigojo už jas sumokėti. Pirkėjas negali atsisakyti jau užsakytų nesandėliuojamų Bendrovės sandėlyje kokybiškų prekių, todėl Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Bendrovei už šias prekes pilną kainą net jeigu atsisako jas priimti.

4.3. Prekės tiekiamos iš Bendrovės sandėlių, jei nėra susitarta kitaip.

4.4. Bendrovė pristato prekes Pirkėjui į Pirkėjo nurodytą vietą. Jei vadovaujantis Pirkėjo pateiktais duomenimis prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Bendrovei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

4.5. Pirkėjui pateikus užsakymą iki 15:00 val. sandėliuojamos prekės bus pristatytos kitą darbo dieną. Bendrovė ir Pirkėjas atskirai gali susitarti dėl kito pristatymo termino.

4.6. Bendrovė turi teisę atsisakyti pristatyti prekes, jei Pirkėjas nėra sumokėjęs sutarto avanso, arba jei Pirkėjas turi pradelstų neapmokėtų sąskaitų faktūrų arba neapmokėtų sąskaitų faktūrų, viršijančių kredito limitą, arba gaunama informacija apie kliento nemokumą.

4.7. Prekių sugadinimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo ar vežėjas, priima prekes. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimančio asmens duomenis, pateikiant užsakymą.

4.8. Jeigu Bendrovė laiku nepateikia prekių, tai Pirkėjui pareikalavus, Bendrovė moka 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nepateiktų prekių kainos.

4.9. Jeigu Pirkėjas šalių suderintu terminu nepriima prekių, tai Bendrovei pareikalavus, Pirkėjas moka 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nepriimtų prekių kainos.

 1. Pristatymo kontrolė

5.1. Prie visų pristatytų prekių pridedamas prekių važtaraštis. Pirkėjas priimdamas prekes privalo patikrinti, ar pristatytos prekės ir kiekiai atitinka pristatymo važtaraštį ir ar nėra akivaizdžių prekių trūkumų. Bet kokie teiginiai, kad pristatytos prekės neatitinka reikalavimų, ir bet kokie teiginiai apie matomą prekių ar jų pakuotės pažeidimą turi būti pateikiami iškart priimant prekes, o apie tai reikia pažymėti krovinio važtaraštyje.

5.2. Jei Pirkėjas teigia, kad užsakytos prekės turi trūkumų, ar yra sugadintos, išskyrus pakuotės trūkumus ar sugadinimus, jis turi teisę per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, pateikti atitinkamą pagrįstą skundą Bendrovei. Bendrovė privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo skundo gavimo, patikrinti ar skundas yra pagrįstas; jei taip, nedelsdamas imtis priemonių tokiems trūkumams šalinti.

 1. Nuosavybės perdavimas

6.1. Nuosavybė už prekes perduodama Pirkėjui jas pristačius.

 1. Prekių kokybė ir garantija

7.1. Prekių kokybė turi atitikti jų techninę specifikaciją ir teisės aktus, reglamentuojančius prekių kokybę.

7.2. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

7.3. Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti numatomas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas, jei prekė yra sandėliuojama. Jei prekė yra užsakoma, tada numatomas šalių suderintas terminas.

 1. Prekių grąžinimas

8.1. Pirkėjas gali grąžinti prekes pagal atskirą šalių susitarimą.

8.2. Prekės grąžinamos laikantis Grąžinimo taisyklių.

8.3. Nesandelinės prekės, t.y. pagal specialius užsakymus Pirkėjui atvežta prekė yra negrąžintina.

 1. Atsakomybė

9.1. Bendrovės atsakomybė apsiriboja tiesiogine turtine žala, padaryta Pirkėjui pažeidus šią sutartį. Bendrovė nepadengia netiesioginių nuostolių, negautų pajamų, prarasto pelno, prarastų duomenų vertės ir t.t. Bendrovės atsakomybė, nepriklausomai nuo priežasties, negali būti didesnė kaip 10% prekių vertės, dėl kurios buvo patirti nuostoliai, išskyrus atvejus, koks toks atsakomybės ribojamas yra draudžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 1. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

10.1. Bendrovė draudžia kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti Bendrovės informaciją be raštiško Bendrovės sutikimo.

10.2. Bendrovė turi teisę pateikti savo arba partnerių produkcijos/paslaugų reklamą. Taip pat Bendrovė turi teisę savo esamiems klientams siųsti naujienlaiškius elektroniniu paštu.

10.3. Pirkėjas apie jo duomenų tvarkymą informuojamas Bendrovės interneto svetainėje skelbiamoje privatumo politikoje.

 1. Baigiamosios nuostatos

11.1.   Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2.  Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3.  Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčą išspręsti taikiai, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Bendrovės buveinės vietą.

 1. Prekių grąžinimas pardavėjui

1.1. Pirkėjas gali grąžinti tik Pardavėjo sandelines Prekes, kurias Pirkėjas pirko iš Pardavėjo, ne vėliau kaip einamais metais.

1.2. Prekės turi būti grąžintos tik nenaudotos, nesugadintos, neiškomplektuotos, nepraradusios prekinės išvaizdos, originaliame įpakavime. Įpakavimas turi būti nepažeistas. Prekių ir jų pakuotės išvaizda turi būti tinkama pakartotiniam pardavimui.

1.3. Norint grąžinti Prekes, Pirkėjas Pardavėjui apie tai praneša el. paštu info@nordel.lt, nurodydamas Prekes, kurias nori grąžinti, kiekį, pirkimo datą ir grąžinimo priežastį.

1.4. Gauto pranešimo pagrindu Pardavėjas patvirtina Prekių grąžinimo galimybę. Pirkėjas Prekes pristato į Pardavėjo sandėlį.

1.5. Pardavėjui patikrinus gautas prekes ir priėmus galutinį sprendimą, Pirkėjas informuojamas per 3 (tris) darbo dienas. Grąžinimui tinkamoms prekėms Pardavėjas išrašo Pirkėjui Kreditinę Sąskaitą -faktūrą.

1.6.Grąžinimui netinkamas prekes Pirkėjas turi atsiimti iš Pardavėjo sandėlio per 10 (dešimt) darbo dienų po galutinio Pardavėjo sprendimo . Pirkėjui neatsiėmus prekių jos bus utilizuojamos.

 1. Taros grąžinimas

2.1. Tara – kabelių būgnai, paletės, kurie yra Prekės ir jiems išrašoma Sąskaita-faktūra.

2.2. Išrašomai tarai yra suteikiamas mokėjimo atidėjimas kaip numatyta sutartyje su Pirkėju.

2.3. Tara kompensuojama, jeigu ji grąžinama ne vėliau kaip po 180d. nuo Sąskaitos-faktūros išrašymo datos. Tara nepriimama ir nekompensuojama, jeigu ji grąžinama praėjus daugiau nei 180 dienų po Sąskaitos-faktūros išrašymo datos. 

2.4. Pardavėjas nepriima ir nekompensuoja sugadintos, sulaužytos, neatitinkančios prekinės išvaizdos taros, ar taros, kurią Pirkėjas įsigijo iš kitų pardavėjų.  

2.5. Pirkėjas, prieš grąžindamas tarą apie tai praneša el. paštu info@nordel.lt

2.6. Gauto pranešimo pagrindu Pardavėjas patvirtina Pirkėjui Taros grąžinimo galimybę ir suderina grąžinimo į sandėlį laiką. Pirkėjas Prekes pristato į Pardavėjo sandėlį.

2.7. Taros grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas, jeigu konkrečiu atveju nesutarta kitaip. 

2.8.   Esant poreikiui taros grąžinimą gali suorganizuoti Pardavėjas už suderintą mokestį.

2.9. Pardavėjui priėmus galutinį sprendimą, Pirkėjas informuojamas per 3 (tris) darbo dienas. Grąžinimui tinkamai tarai Pardavėjas išrašo Pirkėjui Kreditinę Sąskaitą -faktūrą.

2.10. Grąžinimui netinkamą tarą Pirkėjas turi atsiimti per 10 (dešimt) darbo dienų  po galutinio Pardavėjo sprendimo. Pirkėjui neatsiėmus taros ji bus utilizuojama. Pirkėjui išrašoma Sąskaita-faktūra už patirtus taros utilizavimo kaštus. Utilizavimo kaštus nustato Pardavėjas.

 1. Brokuotų prekių grąžinimas

3.1. Pirkėjai gali grąžinti brokuotas prekes, įsitikinus, kad tai gamyklinis defektas, jeigu Pirkėjui parduotoms prekėm galioja prekių gamintojų suteikti garantiniai terminai bei garantijos sąlygos, kurios yra apibrėžtos prekės techniniuose dokumentuose.

3.2. Pirkėjui grąžinant jo manymu nekokybiškas ar sugedusias prekes Pirkėjas užpildo Broko aktą ir pateikia atsakingam Pardavėjo darbuotojui. 

3.3. Jeigu Pirkėjui iškart reikalinga nauja Prekė ir ją Pardavėjas turi sandėlyje, Pardavėjas išrašo PVM Sąskaitą-faktūrą naujai Prekei. Pirkėjui išrašoma Kreditinė Sąskaita-faktūra brokuotai prekei tik tuo atveju, kai Pardavėjas patvirtina apie Prekės broką.

3.4. Pardavėjui nepatvirtinus broko atvejo, Pardavėjas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti Pirkėją.

Šiose Privatumo taisyklėse pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą atliekamą naudojantis mūsų interneto svetaine www.nordel.lt ir www.e.nordel.lt.

Duomenų valdytojas, nustatantis asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra UAB „Nordel“ (įmonės kodas 305208104, reg. adresas Ukmergės 369A, Vilnius, LT-12142, telefonas +370 61846225, el. paštas info@nordel.lt).

Svarbu atidžiai susipažinti su privatumo taisyklėmis, nes jose numatytos sąlygos taikomos fiziniams ir juridiniams asmenims įsigyjant prekes, lankantis interneto svetainėje, vykdant komunikaciją su bendrove ir kitokiu būdu pateikiant asmens duomenis.

Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus: sutarčių su fiziniais ir juridiniais asmenimis sudarymą ir vykdymą; naujienlaiškių siuntimą ir kitokį tiesioginės rinkodaros vykdymą; atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymą ir kandidatų duomenų bazės administravimą; skundų, paklausimų ar užsakymų administravimą; komunikaciją elektroniniu paštu; slapukų naudojimą; socialinių tinklų naudojimą; vaizdo stebėjimą. Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos
Jūsų kaip duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais bendrovės tvarkomiems asmens
duomenims.

Sutarčių su fiziniais ir juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkysime tuos duomenis, kuriuos pateiksite sudarydamas sutartį, taip pat tuos duomenis, kuriuos gausime vykdant sutartį, įskaitant informaciją apie įsigytas prekes bei su apmokėjimu susijusius duomenis. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime Jūsų identifikuoti ir sudaryti su Jumis sutarties.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas arba Jūsų prašymu atliekami veiksmai prieš sudarant sutartį. Tam tikrų asmens duomenų tvarkymo veiksmų pagrindas taip pat gali būti teisės aktuose numatytų prievolių vykdymas, pavyzdžiui, siekiant atitikti mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas.

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 10 metų nuo sutarties nutraukimo-pasibaigimo.

Naujienlaiškių siuntimas ir kitoks tiesioginės rinkodaros vykdymas

Esamiems fiziniams ir juridiniams klientams, pateikusiems elektroninio pašto adresą ar telefono nr., Bendrovė galės Jums pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo santykių su jumis pabaigos ar sutarties nutraukimo.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę Bendrovės kontaktiniais duomenimis.

Skundų, paklausimų ar užsakymų administravimas

Jeigu elektroniniu paštu, raštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą, pretenziją, paklausimą ar užsakymą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, pretenzijos, paklausimo ar užsakymo administravimo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas ar pretenzija bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., taip pat jeigu vykdant užsakymą atsiras sutartiniai santykiai, Jūsų asmens 
duomenys gali būti saugoti maksimalų 10 metų laikotarpį. Jeigu su skundu ar pretenzija susiję asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį, kai šie
duomenys nebebus reikalingi tikslui pasiekti.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Komunikacija elektroniniu paštu

Pagal Reglamentą asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdami į tai, elektroninės komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams yra taikomos pagal Reglamentą privalomos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai
elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mūsų interneto svetainėse naudojami toliau apibūdinami slapukai:

 • veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine; 
 • analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas; 
 • funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau:

Google Analytics

 Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Socialinių tinklų naudojimas

Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Vaizdo stebėjimas

Bendrovė patalpų viduje (ties įėjimu į patalpas) bei teritorijoje (lauko sandėlyje) vykdo vaizdo stebėjimą tam, kad užtikrintų turto ir asmenų saugumą. Vaizdo stebėjimas vykdomas teisėto intereso pagrindu. Vaizdo įrašai saugomi 30 dienų.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

 • IT, serverio, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos, pašto ir kurjerio paslaugų teikėjams;
 • notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms;
 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių laikomės?

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: info@nordel.lt arba pateikti/atsiųsti bendrovės adresu, nurodytu šios politikos pradžioje.